«موش‌ها و شکل‌ها»

موش‌ها از دست گربه فرار می‌کنند و پشت شکل‌ها پنهان می‌شوند. گربه که آنها را گم می‌کند، مشغول ساختن تصویر اشیاء مختلف با ترکیب اشکال هندسی می‌شوند. مثلث را روی یک مستطیل لاغر ایستاده می‌گذارند و درخت درست می‌شود. با بیضی و چند داریره و مثلث، ماهی درست می‌کنند و از این کار حسابی به وجد می‌آیند.
یک پیشنهاد این است که بعد از خواندن کتاب، شما هم به همراه بچه‌ها با ترکیب و کولاژ اشکال هندسی، اشکال جدید خلق کنید و بسته به پایه تحصیلی دانش آموزان از ایشان فعالیت‌های بعدی طلب کنید. مثلا محیط و مساحت اشکال جدید را محاسبه کنند.

نویسنده و تصویرگر: الن استال والش
مترجم: صبا رفیع
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران (نردبان)

  • قالب: معرفی کتاب
  • پایه: پیش اول دوم سوم
  • موضوع: هندسه
  • نظر یا دیدگاهتان درباره همین مطلب را بنویسید.

    avatar