در روزهای تلخ کرونا و با شروعِ ناخواسته‌ی آموزش مجازی، ایده‌ی «ریاضی فکر کن» شکل گرفت؛ با این هدف که مجموعه‌ای از فعالیت‌های ارزشمند در دسترس آموزگاران ابتدایی قرار بگیرد.

«ریاضی فکر کن» آغاز یک راه بود...

دست‌اندرکاران این سایت در حال حاضر تلاش می‌کنند با حساسیت بیشتری کار را پیش ببرند و البته حوزه‌ی کار را گسترده‌تر از پیش می‌بینند. برای تحقق ایده‌ی بزرگتر، گویا زمانش رسیده که آرام آرام از «ریاضی فکر کن» به «امید ریاضی» کوچ کنیم گر چه این سایت و فعالیت‌هایش همین‌جا در دسترس خواهد ماند.

به امید ریاضی سر بزنید...

تمرین رایانه ای

همه

فعالیت

همه

بازی ریاضی

همه

کاربرگ

همه

ابزار مجازی

همه

ابزار کاغذی

همه

فیلم

همه

معرفی کتاب

همه

فایل تعاملی

همه
0