«معرفی اعشار»

با استفاده از ارزش‌مکانی و بازنمایی آن روی چرتکه، اعشار معرفی می‌شود.

  • قالب: فیلم
  • پایه: چهارم پنجم
  • موضوع: اعداد کسری، اعشاری و صحیح
  • نظر یا دیدگاهتان درباره همین مطلب را بنویسید.

    avatar