«محیط چندضلعی ها»

این ویدیو روش محاسبه محیط چندضلعی‌های منتظم با استفاده از ضرب را آموزش می‌دهد.

  • قالب: فیلم
  • پایه: سوم
  • موضوع: اندازه‌گیری
  • نظر یا دیدگاهتان درباره همین مطلب را بنویسید.

    avatar