«ساعت آموزشی»

این ابزار، یک ساعت آموزشی است.

در سه گوشه این ساعت، می‌توانید Hour Hand (عقربه ساعت شمار)، Minute Hand (عقربه دقیقه شمار) و Dash Lines (خط‌چین‌ها) را با کلیک روی ON فعال و با کلیک روی OFF غیر فعال کنید.

در گوشه چهارم نیز می‌توانید Digital (نمایش دیجیتالی زمان) را فعال و غیر فعال کنید. در حالت فعال، با کلیک روی ۱۲ ساعت صبح و با کلیک روی ۲۴ ساعت بعد از ظهر به صورت دیجیتال نمایش داده می‌شود.

برای ورود روی لینک زیر کلیک کنید:

  • قالب: ابزار مجازی
  • پایه: اول دوم سوم
  • موضوع: اندازه‌گیری
  • نظر یا دیدگاهتان درباره همین مطلب را بنویسید.

    avatar