«ساخت حاصل یک ضرب با استفاده از ضرب‌های کوچکتر»

«ضرب»

  • قالب: فعالیت
  • پایه: سوم چهارم
  • موضوع: اعداد طبیعی
  • نظر یا دیدگاهتان درباره همین مطلب را بنویسید.

    avatar