«جمع کسرها روی محور اعداد»

  • قالب: فایل تعاملی
  • پایه: چهارم پنجم
  • موضوع: اعداد کسری، اعشاری و صحیح
  • نظر یا دیدگاهتان درباره همین مطلب را بنویسید.

    avatar