«بازنمایی اعداد ۱ تا ۵»

«نمایش اعداد ۱ تا ۵»

  • قالب: کاربرگ
  • پایه: پیش اول
  • موضوع: اعداد طبیعی
  • نظر یا دیدگاهتان درباره همین مطلب را بنویسید.

    avatar